گواهینامه مدیریت کیفیت ISO13485

طراحی و تولید کیسه خون، ست لوله رابط، فیستولانیدل،کیسه و کاتریج پودر بیکربنات سدیم

گواهینامه CE

کیسه خون(استریل)، ست لوله رابط(استریل)، فیستولانیدل(استریل)،کیسه و کاتریج پودر بیکربنات سدیم(غیراستریل)