محلول همودیالیز

(دستورالعمل استفاده)

ProductVolume (liter)PackagingPieces/PackingProduct Code
Acidic I5Gallon24316205
Acidic II5Gallon24316210
Acidic III5Gallon24316215
Acetate I5Gallon24316305
Acetate II5Gallon24316310